Föreslå ämnen för SBU att utvärdera

Med detta formulär kan du skicka in förslag på ämnen som SBU kan utvärdera. Det kan vara metoder eller insatser som redan används, som är på väg att införas eller som inte används alls. Det kan också vara metoder eller insatser som kanske borde användas oftare, på ett annat sätt, eller inte alls (utmönstring). Det kan vara ditt eget förslag eller en vidarebefordran från en kollega.

Utvärderingsförslag

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Typ av förslag
Varför bör SBU utvärdera detta (ange valfritt antal antal)? (Obligatorisk)
*I vilket utvecklingsskede bedömer du att metoden befinner sig? (Obligatorisk)
  

I och med att du skickar in dessa uppgifter till SBU kommer uppgifterna att förtecknas i ett datorbaserat register hos SBU. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan eventuellt komma att användas för att skicka dig annat material från SBU. Denna information föranleds av bestämmelserna i personuppgiftslagen, PuL. SBU är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter enligt § 28 i PuL. Uppgifter i detta register är också allmän handling och tillgänglig i enlighet med offentlighetsprincipen. Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, erhålla besked om huruvida personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (§ 26). Sådan ansökan tillställs: SBU, Att: registeransvarig, Box 3657, 103 59 Stockholm.

Sidan uppdaterad