Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Slutsatser

 • Det finns två skolbaserade program som möjligen kan förebygga suicidförsök. Dessa är dock inte testade på ett vetenskapligt sätt i Sverige.

  Båda de program som har visat effekt är universella, dvs riktas till alla elever i klasserna.
  • Good Behavior Game (GBG) ges på lågstadiet under ett till två år. GBG är inte utvecklat för att förebygga självskada utan syftar till att förstärka positiva beteenden och attityder mellan skolelever och lärare.
  • Youth Aware of Mental Health (YAM) ges på högstadiet och består huvudsakligen av fem timmars interaktiva övningar. YAM är utvecklat specifikt för att förebygga suicid.
 • För övriga program saknas tillräckligt underlag för att dra slutsatser om effekt på suicidförsök.
 • Studier av program som förebygger andra former av självskadebeteende har enbart undersökt effekter på attityder eller har saknat uppföljningstid.
  Det går inte att dra några slutsatser om eventuella negativa effekter av de skolbaserade programmen eftersom det finns få studier på området.

Citera denna rapport: SBU. Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2015-09-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 241
http://www.sbu.se/241

Pressmeddelande

Två nya rapporter om självskadebeteende

SBU publicerar två rapporter om självskadebeteende bland barn, ungdomar och vuxna. Den ena utvärderar metoder som kan användas inom skolan för att förhindra självskador. Den andra granskar erfarenheter och upplevelser av vårdens bemötande av personer med självskadebeteende.

Läs pressmeddelandet

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Ata Ghaderi
 • Clara Hellner Gumpert
 • Sophie Liljedahl
 • Josef Milerad

SBU

 • Agneta Pettersson (projektledare)
 • Sara Fundell (projektadministratör t o m 2014-12-20)
 • Kickan Håkanson (projektadministratör fr o m 2015-01-05)
 • Agneta Brolund (informationsspecialist)