Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team

Slutsatser

Vid rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer med hjälp av interdisciplinära team är slutsatserna följande:

 • Vid rehabilitering av äldre patienter efter operation av höftfraktur ger interdisciplinära team bättre aktivitets- och funktionsförmåga än konventionell rehabilitering. Detsamma gäller förflyttningsförmåga. Det saknas underlag för att lyfta fram något specifikt interdisciplinärt program som är bättre än något annat.
 • Möjligheten att bo i eget hem efter utskrivning påverkas inte av om det är ett interdisciplinära team som ansvarar för rehabiliteringen. Inte heller överlevnaden påverkas.
 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten på instrumentell ADL, livskvalitet, kognitiv funktion, depression, komplikationer, kostnadseffektivitet samt konsekvenser för närstående.
Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2015-01-29
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 235
http://www.sbu.se/235

Pressmeddelande

Bättre återhämtning efter stroke och höftfraktur genom strukturerat teamarbete i vården

Två SBU-rapporter ger samstämmiga resultat. Äldre personer som har fått en stroke eller en höftfraktur har bäst chanser att återgå till ett aktivt liv om vården är organiserad i team som arbetar över yrkesgränserna.

Läs pressmeddelandet

Tre frågor till Karl-Göran Thorngren, professor och ordförande för rapporten


Karl-Göran Thorngren

Vilken är den viktigaste slutsatsen i rapporten?

Att interdisciplinär teamsamverkan mellan olika yrkesgrupper ger patienter med höftfraktur bättre förmåga att klara vardagsaktiviteter och bättre gångförmåga redan tidigt under rehabiliteringen.

Vad hoppas du ska hända inom vården?

Att på de vårdavdelningar där patienterna vårdas och rehabiliteras direkt efter operationen startas interdisciplinär samverkan. Detta innebär organiserad regelbunden teamsamverkan mellan ortoped, geriatriker, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor för bedömning, vårdplanering och behandling. Att dessutom det ges strukturerad rehabilitering efter utskrivningen från akutkliniken och uppföljning av resultatet.

Var det något resultat du själv blev överraskad av i rapporten?

Att det finns så få randomiserade studier på området och att de är så olika upplagda. Dock tycks de komponenter som är gemensamma för programmen ge samma positiva resultat genom ökat engagemang.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Karl-Göran Thorngren (ordförande)
 • Ami Hommel
 • Peter Nordström
 • Lena Zidén

SBU

 • Sten Anttila (projektledare)
 • Emelie Heintz (hälsoekonom)
 • Jenny Odeberg (bitr projektledare)
 • Hanna Olofsson (informationsspecialist)
 • Anneth Syversson (projektadministratör)