Ont i ryggen, ont i nacken

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Har förekomst av ont i ryggen förändrats i Sverige under 1990-talet? Har förekomsten av olika former av ryggont förändrats? Är ont i ryggen lika vanligt förekommande i hela Europa?

Vilka utrednings- och behandlingsmetoder har visat sig effektiva?

Vilka behandlingsstrategier kan föreslås med hänsyn till nytta, kostnader och risker?

Vilken betydelse har sociala, psykologiska respektive individuella faktorer för förekomst av ont i ryggen?

Vilken är samhällskostnaden för ont i ryggen i Sverige och några andra länder?

Påverkar försäkringssystemets utformning sjukfrånvaron?

Finns likheter mellan olika europeiska länder? 

Metod

Systematisk litteraturöversikt av kvalitetsgranskade studier publicerade sedan 1989. Beräkningar och analyser av samhällskostnader för ont i ryggen.

Rapportens innehåll

Denna rapport består av två volymer. I den första redovisas evidens om sociala, psykologiska och individuella faktorers inverkan på problemet samt hur smärta uppstår, hur vanligt förekommande det är och vad man vet om möjligheterna att förebygga ryggproblem. I den andra volymen redovisas tillgänglig evidens om kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av ont i ryggen, tillgängliga fakta om kostnadseffektiviteten i olika behandlingsmetoder samt de totala samhällsekonomiska kostnaderna för syndromen nack- och ländryggsmärta. Därutöver redovisas en översikt av försäkringssystemen i olika Europeiska länder

Relaterade länkar:
SFAM:s studiebrev med kliniska tolkningar

Citera denna SBU-rapport:
SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 145/1. ISBN 91-87890-60-7.

SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 145/2. ISBN 91-87890-65-8.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2000-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 145/1, 145/2

Projektgrupp

 • Nachemson A (ordförande)
 • Carlsson C-A
 • Englund L
 • Goossens M
 • Harms-Ringdahl K
 • Linton S
 • Jonsson E (projektsamordnare)
 • Marké L-Å
 • Norlund A
 • Söderström M
 • van Tulder M
 • Waddell G
 • Vingård E
 • Engström C (projektsekreterare)
 • Norwall M (projektassistent)
 • Persson I (projektsekreterare)
 • Wallmark J (projektassistent)

Patientversion

Akut rygg- och nacksmärta – Frågor och svar