Ont i magen – metoder för diagnos och behandling av dyspepsi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Målsättningen med rapporten var i första hand att redovisa en kritisk granskning av kunskapsunderlaget för behandling av dyspepsi (upplevda besvär från övre delen av matsmältningsorganen).

Tillvägagångssätt

Strukturerad litteraturgranskning av vetenskapliga artiklar, kostnadsberäkningar, enkäter, beslutsträdsanalyser.

Insamling av primärdata

Systematisk litteraturgenomgång, inklusive databaser, genomgång av referenslistor, viss handsökning. Urvalet baserat på protokollsdefinierade kriterier. Litteraturen begränsad till tiden 1966 till juni 1999.

Utgångspunkt för urval av data

Randomiserade kontrollerade studier.

Genomgång av publikationen

Projektgruppen, SBU:s styrelse och expertråd samt en extern granskningsgrupp. Litteraturen har granskats av minst två medlemmar i projektgruppen.

Rapportens innehåll

SBU har med hjälp av en projektgrupp kritiskt granskat kunskapsunderlaget för utredning och behandling av dyspepsi (matsmältningsrubbningar) avseende se faktaruta 1. Vetenskapliga bevis för samband mellan individens infektion av Helicobacter pylori och dyspeptiska sjukdomar samt magsäckscancer har också utvärderats. Vidare presenteras en skattning av samhällets kostnader för dyspepsi, liksom en analys av alternativa beslutsvägar för utredning och behandling av dyspepsi.

DYSPEPSI: Samlingsbegrepp för besvär från övre delen av buken

ULCUSSJUKDOM: Sår i magsäcken eller i tolvfingertarmen

GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM: Uppstötning av saltsyra eller annat innehåll från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och säte för ytliga sårbildningar (esofagit)

FUNKTIONELL DYSPEPSI: Samlingsbegrepp för magbesvär, som inte orsakats av organisk sjukdom, exempelvis ulcus och esofagit.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Ont i magen – metoder för diagnos och behandling av dyspepsi. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 150. ISBN 91-87890-66-6.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2000-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 150

Projektgrupp

 • Östman J (ordförande)
 • Agenäs I
 • Brun J
 • Elwin C-E
 • Engstrand L
 • Johansson S
 • Lindberg G
 • Maké L-Å
 • Norlund A (projektsamordnare)
 • Nyrén O
 • Seensalu R
 • Sjölund K
 • Svensson Å (projektassistent)
 • Wallmark J (projektassistent)
 • Werkö L