Behandling av astma och KOL

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Syftet har varit att utvärdera den vetenskapliga basen för tillgängliga behandlingar av astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) hos både vuxna och barn. Rapporten behandlar primärprevention, farmakologisk och kirurgisk behandling, patientutbildning, psykologiska metoder, rehabilitering, klimatterapi och alternativ medicin. Som bakgrund redovisas sjukdomarnas orsaker, förekomst, sjukvårdsutnyttjande och dödlighet. Samhällsekonomiska analyser samt kostnads-effektivitetsanalyser ingår också.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteraturöversikt.

Insamling av primärdata

Systematisk litteraturgenomgång utgående från Medline 1996-1999, genomgång av referenslistor. För vissa avsnitt har sökningar också skett i Cochranebiblioteket, CATS, Cinahl, Embase, Psycinfo, Swemed och Spriline. Urval baserat på protokollsdefinierade kriterier.

Utgångspunkt för urval av data

Randomiserade kontrollerade studier, kontrollerade kliniska studier och metaanalyser av behandlingar med en uppföljningstid på minst tre månader. För att inkluderas i översikten krävdes att studien redovisade något av följande: symtom, dödlighet, hälsorelaterad livskvalitet, behov av ökad medicinering, akutbesök eller inläggning. De vetenskapliga arbetena har bedömts enligt särskild granskningsmall.

Genomgång av publikationen

Samtliga kapitel har genomgått omfattande diskussion i projektgruppen. Manuskriptet har reviderats av fem externa granskare och därefter behandlats i SBU:s styrelse och råd.

Relaterade länkar:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation "Farmakologisk behandling vid astma"

TLV:s resultatet av genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

SFAM:s studiebrev med kliniska tolkningar

Citera denna SBU-rapport: SBU. Behandling av astma och KOL. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 160. ISBN 91-87890-78-X.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2000-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 151

Projektgrupp

 • Boman G (ordförande)
 • Bahtsevani C
 • Berg T
 • Eliasson M
 • Agenäs I
 • Almer H
 • Foucard T
 • Hedlin G
 • Hejdenberg K
 • Larsson K
 • Lindgren B
 • Löfdahl C-G
 • Nightingale R
 • Rak S
 • Sandström T
 • Skoogh B-E
 • Ström K
 • Sullivan M
 • Torén K
 • Tunsäter A