Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa

En kartläggning av systematiska översikter

Syfte

Syftet med SBU:s rapport är att kartlägga vetenskaplig kunskap samt vetenskapliga kunskapsluckor. Detta baseras på systematiska översikter som undersökt effekter, upplevelser eller erfarenheter av digitala verktyg som social stimulans för att minska eller förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer.

Förenklat: Vad tillför denna kartläggning?

För äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa finns det översikter som visar att utbildning i och användning av data och internet kan minska ensamhet. Kunskapsluckor finns för domänerna livskvalitet, ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet) -förmåga, kognition och självständighet samt användbarhet av tekniken.

Bakgrund

Välfärdsteknik inrymmer digitala verktyg som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan fungera som ett hjälpmedel för den enskilde och utgörs av medicintekniska produkter alternativt konsumentprodukter vilka kan köpas i öppna handeln. Välfärdsteknik antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande, även för åldrandeprocesser som sker genom hela livet och ter sig olika för varje individ.

Metod

En systematisk kartläggning innebär att sakkunniga identifierar domäner och frågeställningar vilka sedan ligger till grund för en systematisk litteratursökning. Efter litteratursökningen identifieras, relevans- och kvalitetsbedöms systematiska översikter och slutligen sammanställs resultaten i de inkluderade systematiska översikterna. Kartläggningen inkluderar ingen kvalitetsbedömning av de studier som ingår i de systematiska översikterna. Kartläggningen utgår från sju översikter av medelhög kvalitet från åren 2012 till 2017 och presenterar data från både kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign. Mer detaljerad information kring metod samt avgränsningar finns i rapporten.

Huvudresultat

I kartläggningen ingår sju systematiska översikter av medelhög kvalitet som visar på kunskap eller kunskapsluckor inom de identifierade domänerna.

Domän Kunskap finns Vetenskapliga kunskapsluckor
Ensamhet  
Social isolering  
Social interaktion eller socialt stöd  
Delaktighet, social inkludering eller samhörighet  
Självkänsla och egenmakt  
Depression  
Kognition   Bristfälligt underlag
Livskvalitet eller välbefinnande   Bristfälligt underlag
Fysisk hälsa eller fysisk aktivitet   
ADL-förmåga   Översikter saknas
Självständighet   Översikter saknas
Användbarhet   Bristfälligt underlag
Säkerhet eller risk   

 

Bilagor

Bilaga 2 Sökstrategier.pdf

Bilaga 3 Översikter med låg metodologisk kvalitet.pdf

Bilaga 4 Exkluderade översiker.pdf

Citera denna rapport:
SBU. Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa. En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 268. ISBN 978-91-88437-09-9.

Ladda ner rapport

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2017-09-29
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
http://www.sbu.se/268
Sidan uppdaterad