Samband mellan pressande arbete och hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer i arbete

Vad behövs?

Se Kapitel 8, ”Kunskapsluckor och framtida forskningsområden”, i den systematiska översikten

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Resultaten i den systematiska översikten visade att det fanns ett samband mellan pressande arbete och hjärtsjukdom, se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 240. ISBN 978-91-85413-84-3. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Sidan uppdaterad