Samband mellan arbete utanför vanlig dagtid och ryggproblem hos vuxna personer i arbete

Vad behövs?

Se Kapitel 8, ”Kunskapsluckor och framtida forskningsområden”, i den systematiska översikten.

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Resultaten i den systematiska översikten visade att det fanns ett samband mellan arbete utanför sedvanlig dagtid och ryggbesvär, se översikten.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 227. ISBN 978-91-85413-68-3. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Sidan uppdaterad