Vetenskapliga kunskapsluckor – otillräckligt utvärderade metoder och insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska litteratur­översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska litteratur­översikter.

Att veta vad vi inte vet är också viktigt

SBU arbetar därför med att identifiera kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge de aktuella verksamheterna ett underlag för prioritering.

Vad är en vetenskaplig kunskapslucka?

  • När systematiska litteraturöversikter* visar på osäker effekt av en metod eller insats.
  • När det saknas systematiska litteraturöversikter om en metod eller insats.

* En systematisk litteraturöversikt avser en tydligt formulerad fråga och använder systematiska metoder för att identifiera, välja ut och kritiskt bedöma relevanta studier samt att samla in och analysera uppgifter från dessa. Statistiska metoder används ibland för att analysera och sammanfatta resultaten av de inkluderade studierna.

Därför är det viktigt att identifiera kunskapsluckorna

  • Initiera angelägen klinisk forskning och visa på behov av nya systematiska litteraturöversikter.
  • Vetskapen om att det saknas kunskap är viktig i arbetet med prioriteringar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
  • Kunskapsunderlaget för patienter, brukare, närstående och yrkesverksamma inom områdena blir tydligare.

Varifrån kommer en vetenskaplig kunskapslucka?

Kända kunskapsluckor är de som identifierats i SBU:s rapporter, Socialstyrelsens nationella riktlinjer och andra systematiska litteraturöversikter. Dessa plockas ut från rapporterna och publiceras på SBU:s webbplats. Möjliga kunskapsluckor är de som inkommit som tips eller i samarbete med andra myndigheter och organisationer. Vi gör då en litteratursökning och värderar det vetenskapliga underlaget. Om frågan bedöms vara en kunskapslucka, det vill säga om en systematisk litteraturöversikt visar på otillräckligt vetenskapligt underlag eller om en översikt saknas helt, publiceras den på SBU:s webbplats.

Introduktion till vetenskapliga kunskapsluckor

Vill du veta mer om hur vi arbetar med vetenskapliga kunskapsluckor?

Välkommen att kontakta Marie Österberg, telefon 08‑412 32 92, marie.osterberg@sbu.se; eller Sofia Tranæus, telefon 08‑412 32 14, sofia.tranaeus@sbu.se

Sidan uppdaterad