Vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor avseende utredning och insatser inom socialtjänsten – avseende personer med funktionsnedsättning, beroende- eller missbruksproblematik, mottagare av ekonomiskt bistånd eller äldre personer med omsorgsbehov

Syfte

Syftet med denna rapport är att sammanställa systematiska översikter av god kvalitet som undersöker sådana insatser eller utredningar som i Sverige genomförs i kommunal verksamhet. Insatser och utredningar som riktar sig till personer med beroende- eller missbruksproblematik, äldre personer med omsorgsbehov, personer med funktionsnedsättning eller personer som får ekonomiskt bistånd kommer inkluderas i rapporten. Resultatet kommer att visa var inom utvalda områdena det finns respektive saknas vetenskaplig kunskap.

Frågeställningar

Frågeställningarna gäller:

 • Äldre personer med omsorgsbehov
 • Personer med missbruks- och beroendeproblematik
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer som får ekonomiskt bistånd
 • Anhöriga till dessa personer
 1. Vad finns det för vetenskaplig kunskap respektive kunskapsluckor gällande bedömningsmetoder eller insatser?
 2. Vad finns det för vetenskaplig kunskap respektive kunskapsluckor som rör upplevelse av, eller delaktighet i, bedömningsmetoder eller insatser?

Metod

En kartläggning innebär att sakkunniga inom ämnesområdet tar fram frågeställningar och förslag på viktiga områden (domän) inom ramen för frågorna. Därefter kommer projektgruppen att inhämta synpunkter på de föreslagna domänen från representanter för profession och brukare. Det är av stor vikt att säkerställa att de domän som väljs ut är relevanta ur ett svenskt perspektiv. Domänen och frågeställningarna kommer utgöra en grund för en litteratursökning. De systematiska översikter som identifieras i litteratursökningen relevans- och kvalitetsgranskas varefter resultaten beskrivs. Kartläggningen inkluderar inte någon kvalitetsbedömning av de studier som ingår i de systematiska översikterna eller någon prioritering av de vetenskapliga kunskapsluckorna som identifieras.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Januari 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Mikaela Starke
 • Patrik Karlsson
 • Sam Larsson
 • Jenny Nybom
 • Gerd Ahlström
 • Lena Dahlberg
 • Ann-Marie Öhrvall
 • Susanna Larsson-Tholén

SBU

 • Christel Hellberg (projektledare)
 • Jessica Dagerhamn (biträdande projektledare)
 • Gunilla Fahlström (biträdande projektledare)
 • Jenny Stenman (projektadministratör)
 • Maria Ahlberg (projektadministratör)
 • Maja Kärrman Fredriksson (informationsspecialist)