Välfärdsteknik – kartläggning av sammanställd forskning om digitala verktyg som social stimulans för äldre med eller vid risk för psykisk ohälsa

Bakgrund

På uppdrag av Rådet för statlig styrning med kunskap arbetar några myndigheter Folkhälsomyndigheten, FOHM, forskningsrådet Forte, Myndigheten för delaktighet, MFD, SBU och Socialstyrelsen med ett uppdrag inom området välfärdsteknologi.

En myndighetsgemensam projektorganisation där ansvaret som berörda myndigheter har beskrivs kortfattat nedan:

  • Folkhälsomyndigheten har det övergripande projektledaransvaret och ansvarar för framtagande av ett kunskapsstöd.
  • SBU genomför en kartläggning av redan sammanställd forskning om digitala verktyg som social stimulans för äldre med eller vid risk för psykisk ohälsa.
  • Forte gör en sammanställning av pågående finansierade forskningsprojekt som har bäring på detta område.
  • Myndigheten för delaktighet genomför en kartläggning av hur kommunerna idag arbetar med välfärdsteknik utifrån hur den kan främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre.
  • Socialstyrelsen bistår med sakkunskap kring äldre och psykisk ohälsa samt klargör de juridiska förutsättningarna utifrån eventuella lagstiftningar som kan bli aktuella att ta hänsyn till i kunskapsstödet. Socialstyrelsen bistår även i etiska frågor som kan vara av relevans.

Syfte

Syftet är att undersöka hur välfärdsteknik i form av digitala verktyg och tjänster kan användas som social stimulans och meningsfullhet för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre.

Planerad publicering

SBU:s kartläggning planeras att publiceras i slutet av september eller början av oktober.

Ett kunskapsstöd som bygger på samtliga bidrag kommer att publiceras vid årsskiftet 2017/2018.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se