Behandling av armfraktur hos äldre

Bakgrund

Armfrakturerna eller som de också benämns, frakturer i övre extremiteten ses framför allt hos kvinnor och är starkt kopplat till osteoporos. Incidensen av distal radiusfraktur i skandinaviska och nordeuropeiska länder är ungefär 20–40 per 10 000 invånare. Risken för att en svensk kvinna över 50 år ska drabbas av en handledsfraktur är 22 procent och för överarmsfraktur 13 procent. För män är risken 5 respektive 4 procent. De direkta sjukvårdskostnaderna för benskörhetsfrakturer uppskattas till 12,5 miljarder kronor per år. För frakturer i armen finns ett stort antal olika behandlingsalternativ. Icke-kirurgiska behandlingar består i gips, ortos och mjuka bandage i kombination med olika former av rehabiliteringsträning. Om frakturen riskerar att läka i stor felställning eller med stor funktionsförlust brukar kirurgiska behandlingar övervägas såsom, metallplatta, spik, extern fixation, stift eller protes.

Praxis för frakturbehandling i övre extremiteten varierar stort. Det finns en betydande skillnad mellan svenska och internationella behandlings­rekommendationer och hur behandlingen av frakturer är prioriterad.

SBU fick 2012 förfrågan från Svensk Ortopedisk Förening att sammanställa aktuell kunskap om behandlingsmetoder av osteoporosfrakturer i övre extremiteten. Brist på konsensus kring vilken/vilka behandlingar som har evidens kan äventyra patientsäkerheten.

Syfte

Syftet med projektet är att utvärdera nyttan av operation vid armfraktur i övre extremiteten hos kvinnor (≥50 år) och män (≥60 år) ur ett medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. Utvärderingens huvuddel består av en systematisk kunskapsöversikt som ska omfatta en bedömning av det vetenskapliga underlagets tillförlitlighet, såsom gradering av evidensstyrkan i studiernas slutsatser.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Sommaren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Carl Ekholm, M.D., Ph.D., docent, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
 • Cecilia Mellstrand Navarro, M.D, Ph.D, Ortopediska operationsavdelningen, Södersjukhuset, Stockholm
 • Lars-Eric Olsson, Lektor/sjuksköterska, Specialistsjuksköterskeutbildningen kirurgi, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg
 • Lena Zidén, Fil dr, leg sjukgymnast, Enheten för fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
 • Per-Olof Josefsson, docent, överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Peter Nordström, Professor, Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SBU

 • Projektledare: Karin Stenström
 • Biträdande projektledare: Lina Leander/Agneta Pettersson
 • Hälsoekonom: Emelie Heintz/Emin Hoxha Ekström
 • Informationsspecialist: Agneta Brolund
 • Projektadministratör: Sara Fundell