Systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin

Regeringen har gett SBU i upp­drag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin.

Uppdraget består av flera delar/steg.

Ta fram en behovsinventering som visar inom vilka områden det finns behov av kunskap. Inventeringen bör innefatta såväl diagnostik som behandling, rehabilitering, habilitering samt sociala insatser. 

Delrapport med förslag på ett antal möjliga utvärderingsprojekt som kan startas tidigt 2017.

Utifrån behovsinventeringen genomföra systematiska översikter på särskilt angelägna områden.  

Läs regeringsbeslutet S2016/05823/FS

Pågående projekt

Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Sökord

rättspsykiatri