Insatser för att säkerställa placerade barns och unga vuxnas (familjehem, institution samt HVB-hem) tillgång till ändamålsenlig förebyggande och kurativ hälso- och sjukvård och tandvård på lika villkor och efter behov

Frågeställning

Vad bidrar till att familjehemsplacerade barn genomgår regelbunden hälsokontroll (inklusive psykisk hälsa) och tandläkarbesök?

Frågeställningen ingår i en bredare granskning av stödet direkt eller indirekt till familjehemsplacerade barn.

Uppskattningsvis 3–4 procent av alla barn placeras någon gång under barndomen i ett familjehem eller på institution. Dessa barn har i vuxen ålder en kraftigt förhöjd risk för suicid, psykisk ohälsa, missbruk, allvarlig kriminalitet och behov av långvarigt försörjningsstöd. Därför är det av största vikt att sammanställa kunskap om hur familjehemsvården på bästa sätt kan organiseras.

Vilka effektiva organisatoriska former och insatser finns för att säkerställa placerade barns och unga vuxnas (familjehem, institution samt HVB-hem) tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård?

Detta omfattar till exempel tillgång till screening, icke akut behandling, akut behandling samt vaccinationsprogram och omfattar även kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning. Med ”efter placering” avses när barnet eller den unge vuxne flyttar hem eller till eget boende.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Sommaren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan uppdaterad