Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

Bakgrund

Uppskattningsvis 3–4 procent av alla barn placeras någon gång under barndomen i ett familjehem eller på institution. Dessa barn har i vuxen ålder en kraftigt förhöjd risk för suicid, psykisk ohälsa, missbruk, allvarlig kriminalitet och behov av långvarigt försörjningsstöd. Därför är det av största vikt att sammanställa kunskap om hur familjehemsvården på bästa sätt kan organiseras.

Det finns två orsaker till att barn placeras utom hemmet; på grund av föräldrars bristande omsorg (till exempel psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet) och på grund av den unges destruktiva beteende (till exempel kriminalitet, missbruk, prostitution). Placeringarna kan ske med vårdnadshavarens samtycke enligt socialtjänstlagen, eller med tvång, enligt lagen om vård av unga. Många placeringar enligt socialtjänstlagen upplevs som tvingande av föräldrarna. Cirka 1 procent av alla barn vistas en stor del av sin uppväxt (minst fem år) i familjehem eller på institution.

Det finns en rad olika typer av stöd som vänder sig till barnet själv och familjehemsföräldrar. Kunskapen om exakt vilka former av stöd som används är bristfällig, men en kvalificerad gissning är att få har ett vetenskapligt stöd. Kunskap om vilken/vilka stödformer som är effektiva har därför potential att ge familjehemsplacerade barn ett västenligt bättre liv.

Övergripande frågor

 • Vilka typer av stöd till familjehemsplacerade barn är effektiva för att förbättra deras psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga?
 • Vilka typer av stöd till familjehemsföräldrar är effektiva för barns psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga?
 • Vilka effektiva metoder finns för att utreda familjers lämplighet som familjehem?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Publikationer inom samma område

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Martin Bergström, Lunds universitet
 • Marianne Cederblad, professor emerita
 • Bo Vinnerljung, Stockholms universitet
 • Ingegerd Wirtberg, Lunds universitet
 • Åsa Backlund, Stockholms universitet
 • Christian Munthe, Göteborgs universitet

SBU

 • Knut Sundell
 • Pernilla Östlund
 • Kickan Håkanson
 • Ann Kristine Jonsson
 • Pia Johansson