Årsredovisning 2016

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fortsätter att växa och utvecklas. De rapporter och underlag som publicerats under 2016 rör vitt skilda områden. Frågorna till SBU tenderar att bli mer komplexa och de områden som ska utvärderas låter sig inte enkelt avgränsas. Det har ställt stora krav på att metoderna för att ta fram de olika kunskapsöversikterna hela tiden utvecklas. Samtidigt måste kärnan i SBU:s metodik, det systematiska, noggranna, transparenta och tillförlitliga arbetssättet bibehållas.

Flera av myndighetens rapporter och underlag har väckt stort intresse, till exempel rapporterna om skador som kan uppstå vid förlossning och skakvåld mot spädbarn samt underlag till andra myndigheter inom områden som icke-radiologiska metoder för åldersbestämning och spelberoende.

Arbetet med att ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer har fortsatt med underlag till tre nya riktlinjer och en uppdatering. SBU har under året haft en intensiv dialog med Socialstyrelsen och tillsammans fortsätter vi att arbeta för att utveckla ett effektivt och smidigt arbetssätt.

En stor del av SBU:s arbete har ägnats åt socialtjänstområdet. Myndigheten har haft samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt fört en dialog direkt med brukare och verksamheterna för att inventera behovet av nya kunskapsöversikter. Dessutom har SBU vänt sig till universitet och högskolor för att på bästa sätt kunna samverka med de akademiska institutionerna inom området. Under året har myndigheten publicerat en rad kunskapsöversikter av betydelse för socialtjänsten. I flera av dessa projekt har SBU integrerat frågor som också rör hälso- och sjukvården.

Myndigheten har fortsatt att ta initiativ och förstärka närvaron i en rad olika internationella grupper. Under 2016 deltog SBU i flera arbetsgrupper för att förstärka det europeiska samarbetet inom området för utvärdering av hälso- och sjukvård.

Det har varit ett intensivt år vad gäller SBU:s kommunikationsarbete med periodvis stort intresse från media. En ny webbplats lanserades i början av året och den fortsätter att utvecklas för att motsvara målgruppernas behov.

Genom stort engagemang från medarbetare, sakkunniga, patienter och brukare har myndigheten fortsatt sitt viktiga arbete med att publicera trovärdiga, aktuella och relevanta rapporter med målsättningen att ge stöd till vård och omsorg. Ett arbete som också förverkligas genom dialog och samverkan, både med verksamheterna och med andra aktörer. SBU:s nämnd och SBU:s två vetenskapliga råd har dessutom bistått med värdefullt stöd.

Susanna Axelsson Generaldirektör

Ladda ner årsredovisningen här: Årsredovisning 2016.pdf

Sidan uppdaterad