Årsredovisning 2015

År 2015 var ett händelserikt år för SBU. Redan under våren startade SBU arbetet med förberedelser inför den nya förordningen (SFS 2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst som kom att gälla från den 1 juli 2015

För SBU:s del innebar förordningen att vi ingår i Rådet för statlig styrning med kunskap, ett rådgivande organ bestående av nio myndigheter. Rådets uppgift är att utveckla den statliga styrningen med kunskap. SBU fick också ett utvidgat uppdrag, att utvärdera insatser inom områdena socialtjänst och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I samband med detta skedde en verksamhetsövergång från Socialstyrelsen och 12 anställda kom över till SBU. Vi satsade mycket på information och introduktion för de nya medarbetarna och på gemensamma aktiviteter för att skapa känslan av ett gemensamt SBU.

I samband med verksamhetsövergången den 1 juli 2015 skedde en omorganisation av myndigheten till tre utvärderingsavdelningar, en kommunikationsavdelning och en administrativ avdelning. För att förbättra kommunikationen av SBU:s rapporter valde vi att göra ett enhetligt format för alla utvärderingsprodukter, som också stödjer en övergång till mer elektronisk publicering. SBU har fortsatt arbetet med att förbättra läsbarheten och tydligheten i de skrivna rapporterna men också provat andra vägar för kommunikation, till exempel korta filmer med de viktigaste budskapen som läggs ut på Youtube.

För att möta behoven av kvalitetsgranskning av rapporter också inom socialtjänstens område, utsågs två ny vetenskapliga råd vid SBU. I dessa råd har SBU lyckats rekrytera en bred kompetens inom både hälso- och sjukvården och socialtjänstens område. Råden har påbörjat arbetet med kvalitetsgranskning av projektförslag och rapporter under hösten 2015.

I början av år 2016 flyttar SBU till nya lokaler. Under hösten har vi arbetat med anpassningen av de nya lokalerna och med att förbereda övergången från cellkontor till öppet landskap. SBU har visat prov på gott medarbetarskap i den frågan och vi ser framtiden an med tillförsikt.

SBU har under år 2015 fortsatt att verka inom europeiska och internationella nätverk för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. Förutom att SBU innehar vice ordförandeposten i den internationella organisationen INAHTA, samordnar SBU även Sveriges deltagande i det europeiska nätverket HTAN under EU-kommissionen. SBU blev år 2015 utnämnd till Sveriges fokalpunkt för WHO.

Under år 2015 har SBU fortsatt att utveckla metoder och processer för att anpassa verksamheten till nya krav och förutsättningar, till exempel för arbetet med att ta fram det vetenskapliga underlagen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Under året har SBU haft ett gott stöd av Nämnden vid SBU, sakkunniga och representanter för patienter och brukare som på olika sätt deltagit i SBU:s arbete. Deras insatser bidrar till att SBU:s rapporter är relevanta och trovärdiga och dessutom får goda förutsättningar att komma till nytta i verksamheter inom hälso- och sjukvården samt i fortsättningen också inom socialtjänstområdet.

Susanna Axelsson
Tillförordnad generaldirektör

 

Läs om SBU:s händelserika år 2015 här