Startsida / Vetenskap & Praxis / Fetma - Högt pris för den nya epidemin

Fetma - Högt pris för den nya epidemin

Publicerad: 2002

Fetmaepidemin slår hårt. Personer med fetma drabbas oftare av sjukdomar, har lägre livskvalitet och dör tidigare än andra. Samhällets nota kan uppgå till 3 miljarder kronor per år i direkta kostnader, enligt SBU:s rapport. Här återges  rapportens  slutsatser i korthet.

Fetma vanligt & farligt
Förekomsten har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Många personer med fetma har låg livskvalitet. Fetma, särskilt bukfetma, ökar risken för allvarliga sjukdomar och medför höga kostnader för samhället. Att gå ner i vikt minskar risken för sjukdomar och förbättrar livskvaliteten.

Orsaker delvis kända
Ärftlig benägenhet för fetma är mycket vanligt. När det finns en ärftlig bakgrund, är livsstilsfaktorer (kost och motion) samt sociala, beteendemässiga, kulturella och samhälleliga faktorer avgörande.

Förebygga är svårt med nödvändigt
De flesta befolkningsinriktade program som utvärderats har inte minskat förekomsten av fetma. Dock finns framgångsrika exempel. Nya strategier behövs för att ändra kostvanor och främja fysisk aktivitet. Effekterna måste utvärderas. Samtidigt behövs styrande insatser på samhällsnivå.

Om behandling
Ändrade kostvanor genom rådgivning kan minska vikten, i regel 3-10 kg det första året (10 procent av vikten hos barn). Långtidseffekterna är osäkra. Regelbunden motion bidrar till viktminskning. Beteendeterapi kan förstärka effekten om  insatsen pågår under lång tid.

Viktväktarmetoden kan leda till en genomsnittlig viktminskning på 7 kg det första året hos dem som deltar i de flesta möten. En femtedel av deltagarna lyckas bibehålla en vikt som är minst 10 procent lägre än ursprungsvikten.

Lågenergidiet (så kallad VLCD: pulver eller soppor) under 6-12 veckor ger större viktnedgång än konventionell lågenergikost.

Läkemedlen orlistat (Xenical ®) och sibutramin (Reductil ®) minskar vikten i genomsnitt 2-5 kg mer än enbart kost- och motionsråd. Mellan var fjärde och var femte person som påbörjar läkemedelsbehandling förlorar minst 10 procent av kroppsvikten - dubbelt så många som med placebo.

Det stora problemet med behandling av fetma är att viktminskningen oftast är tillfällig - inom något år har de flesta återvänt till ursprungsvikten. Det är mycket angeläget att
utveckla och utvärdera långsiktig behandling med bestående effekt.

Operation vid svår fetma
Operation minskar vikten med, i genomsnitt, drygt 25 procent upp till fem år efter ingreppet. Efter tio år kvarstår en viktminskning med 16 procent, eller i snitt drygt 20 kg. Det ger betydande hälso- och livskvalitetsvinster för personer med svår fetma. Ingreppet medför dock risker för komplikationer.

Alternativa metoder
Rapporten visar att det vetenskapliga underlaget är för svagt
för att dra slutsatser om effekten av alternativmedicinska
metoder mot fetma.

Riskerna kan minskas
Även om viktminskningen inte lyckas, kan riskerna med fetma
minskas genom insatser för ökad fysisk aktivitet, rökstopp
samt förbättrad kontroll av diabetes, högt blodtryck och förhöjda
blodfetter.

Kostnadseffektivitet - kunskap behövs
Relativt låg kostnad för viktnedgång genom kostrådgivning,
beteendeterapi,VLCD, kostersättningspreparat med lågt
energiinnehåll och kirurgisk behandling. Läkemedelsbehandling
är flera gånger dyrare. De förebyggande metodernas kostnadseffektivitet kan inte beräknas eftersom effekterna är
osäkra.

Fördomar måste stävjas
Ökad förståelse för hur fetma uppkommer och hur svårbehandlad den är kan bidra till att minska de fördomar som förekommer i vården och samhället i stort.

  • Tipsa om denna sida