SBU Utvärderar
Gul
Publicerad: 2010
Publikationstyp: Gul
Kontaktperson SBU:
Sofia Tranæus
Startsida / Publikationer / Rotfyllning

Rotfyllning

Denna rapport publicerades 2010. Nya studier kan ha tillkommit. Läs mer  »

 

SBU har granskat de metoder som tandläkare använder för att diagnostisera, förebygga och behandla inflammationer och infektioner i tandens pulpa. Rotbehandling (endodonti) har som primär målsättning att trygga friska förhållanden i och runt tänder, som skadats av antingen karies, yttre våld eller andra orsaker. Trots att tandhälsan överlag är god i vårt land är rotfyllningar fortfarande vanliga och medför stora kostnader för både individ och samhälle.

Rapporten ligger till grund för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård.

Slutsatser

  • På grund av att det saknas studier går det inte att avgöra vilka diagnostiska metoder som kan visa om en levande men skadad pulpa kan bevaras utan rotfyllning. Tillgänglig forskning ger inte kunskap om vad som skiljer en behandlingsbar inflammation i pulpan (pulpit) från en inflammation som inte kan behandlas.
  • Effekten av olika metoder för instrumentering, desinfektion och rotfyllning i samband med rotbehandling är otillräckligt undersökta.
  • En praxisundersökning bland svenska tandläkare visar att det föreligger stora skillnader i behandlingsstrategier och materialval. Detta gäller t ex hur en blottad pulpa behandlas eller när en rotfyllning görs om. Ett undantag utgörs av maskinell rensningsteknik som i olika omfattning används av närmare två tredjedelar av tandläkarna.
  • Det behövs prospektiva studier av rotbehandling som visar hur tänder kan bevaras långsiktigt utan risk för återkommande symtom, käkbensinflammation eller frakturer. Bristen på bra forskning inom detta område ger en tydlig signal att väl planerade och genomförda kliniska studier av metoder för diagnostik och behandling av infektioner i tandens pulpa bör prioriteras.
  • Det finns behov av ett nationellt register med kvalitetsindikatorer för uppföljning av pulpa- och rotbehandlingar.

Till rapportens sammanfattning och slutsatser (pdf) »
Hela rapporten (pdf) »

 


 

Rapporten uppdelad per kapitel:
1. Inledning rotfyllning_kap1.pdf » 
2. Metodbeskrivning rotfyllning_kap2.pdf »
3. Den systematiska litteraturöversikten rotfyllning_kap3.pdf » 
4. Etiska och sociala aspekter rotfyllning_kap4.pdf »
5. Hälsoekonomiska aspekter rotfyllning_kap5.pdf »
6. Praxisundersökning rotfyllning_kap6.pdf » 
7. Sammanfattande diskussion och bedömning rotfyllning_kap7.pdf » 
8. Kunskapsluckor och framtida forskningsområden rotfyllning_kap8.pdf  »
9. Ordlista rotfyllning_kap9.pdf » 
10. Projektgrupp, externa granskare, översättare, bindningar och jäv rotfyllning_kap10.pdf »
Bilaga 1. Sökstrategier rotfyllning_bilaga1.pdf » 
Bilaga 2. Granskningsmallar rotfyllning_bilaga2.pdf » 
Bilaga 3. Enkät  rotfyllning_bilaga3.pdf » 
Bilaga 4. Exkluderade studier rotfyllning_bilaga4.pdf »


Citera till denna SBU-rapport:
SBU. Rotfyllning. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 203. ISBN 978-91-85413-39-3.Kort adress till sidan: http://www.sbu.se/rotfyllning
  • Tipsa om denna sida


Vill du beställa en rapport eller sammanfattning?

Ring vår kundtjänst på tel 08-779 96 85 eller skicka e-post till sbu@strd.se

Prislista »