Startsida / Evidensbaserad vård / Cochrane Library / Hur söker man i Cochrane-biblioteket?

Hur söker man i Cochrane-biblioteket?

Cochranes egna söktips hittar du när du valt advanced search, klicka på texten ”View search tips”

Enkel sökning
Utvidgad sökning (Advanced search)
Ytterligare beskrivning av olika sökfunktioner

Det är lättare att förstå hur man ska söka om man vet vilka databaser som finns i Cochrane-biblioteket och hur biblioteket är uppbyggt.

Information om detta finns i avsnittet Vad innehåller Cochrane-biblioteket?

Enkel sökning

En enkel sökning görs genom att skriva ett ord i sökfältet under ”Search” och klicka på ”Go”. Sökningen görs automatiskt i alla bibliotekets databaser.

Med hjälp av rullgardinsmenyn i fältet under kan man avgränsa sökningen till ord som förekommer i vissa delar av dokumentet, t ex i överskriften, författarnamn, etc.

Dokumenten i alla databaserna är skrivna på engelska, så sökordet måste vara på engelska. Det är en bra idé att använda svensk-engelsk ordbok när man vill försöka hitta ett relevant engelskt sökord.

Det har ingen betydelse om man skriver sökordet i stora eller små bokstäver, t ex ”LIVER” eller ”liver” eller blandar stora eller små bosktäver.

Om man t ex letar efter upplysningar om effekt av hostmediciner kan man skriva ”cough” (men citationstecknen skall inte skrivas med) och sedan klicka på ”Go”.

Efter utförd sökning kommer en ny bild upp. Överst i denna bild står överskriften ”Search Results”. Efter varje databas anges med blå skrift hur många dokument som ordet ”cough” förekommer i.

Lite längre ned visas en lista med de dokument som framkom vid sökningen. Sökfunktionen kommer automatiskt att visa en lista över Cochrane-översikter från Cochrane-bibliotekets huvuddatabas: The Cochrane Database of Systematic Reviews.

Listan över Cochrane-översikter anger titel, författarnamn och utgivningsår. Utöver detta anges om översikten är under utarbetande (P=protocol), är genomförd (R=review), om den är ny (New) och om översikten har kommenterats av någon annan (Comment).

I högra delen av bilden, strax över den första översikten, finns det ett antal hjälpfunktioner. Om man t ex endast önskar se fullt genomförda översikter kan man klicka på ”Restrict to: Reviews”. Om man önskar att se översikter som är under utarbetande, kan man klicka på ”Restrict to: Protocols”. Listan över dokument kan sorteras efter titeln i alfabetisk ordning, efter varje gång sökordet uppkommer samt efter utgivningsår.

Om man önskar se resultatet från andra databaser klickar men på önskade databaser. Är man t ex intresserad av att leta efter randomiserade studier i ”The Cochrane Central Register of Controlled Trials”, klickar man på namnet ”Clinical Trials” och en ny lista kommer upp på skärmen. Listan visar nu referenser till randomiserade kliniska studier där ordet ”cough” förekommer, t ex i titeln eller i sammanfattningen (abstract).

Är man osäker om vilken databas resultatet härstammar från, finns detta angivet på en rad strax under ”Search results” överst i skärmbilden.

En sådan här enkel sökning ger ofta många artiklar. Ett bra sätt att undgå för många artiklar är att begränsa sin sökning i titeln. Titlarna i Cochrane-översikter är alltid uppbyggda som en ”behandling” för en ”sjukdom”. Man kan därför styra sin sökning genom att skriva ordet ”cough” i sökfältet och i fältet nedanför välja ”Record Title”.

Då hittar man lättare översikten över effekten av hostdämpande medel. Genom att klicka på ”Record” får man fram hela texten av översikten. Det kan vara praktiskt att skriva ut texten och det gör man bäst genom att klicka på ”PDF” överst till vänster. Var uppmärksam på att en del Cochrane-översikter kan vara ganska långa.

Om den här förenklade sökningen inte ger önskat resultat, kan man pröva en utvidgad sökning (Advanced search).

 
Utvidgad sökning

Utvidgad sökning med ett enkelt sökord

Klicka på ”Advanced Search” under sökfältet i högra delen av skärmbilden.

Lägg märke till att i högra sidan av skärmbilden finns en mängd sökord på engelska.

 

Sökordet skrivs in i ett av sökfälten, och sökningen aktiveras genom att klicka på ”Search”.
Sökningen kan avgränsas genom att välja ett fält i rullgardinsmenyn till höger i sökfältet. Man kan välja att söka i hela dokumentet (Search all text) eller att avgränsa sökningen till ord som finns i följande delar av dokumentet:

• Titel (Record Title). Alla dokument har en titel eller överskrift, som mycket kort anger ämnet för genomgången.
• Författare (Author). Här kan man söka specifikt på en författares efternamn.
• Sammanfattning (Abstract). Många dokument har en sammanfattning som med flera ord förklarar vad undersökningen omfattar.
• Nyckelord (Keywords). Många dokument har indexerats med ord som benämns MeSH-termer (medical subject headings). Dessa MeSH-termer är nyckelord, som beskriver väsentliga ord och termer som förekommer i artikeln. Se under ”ämnesord”.
• Titel, sammanfattning eller nyckelord (Titel, Abstract, Keywords). Här är det möjligt att söka efter ord som förekommer både i titeln, sammanfattningen och inom nyckelorden.
• Tabeller (Tables). Vissa Cochrane-översikter innehåller tabeller och det är möjligt att söka efter ord som förekommer i tabellerna.
• Publikationstyp (Publication type). Man kan t ex söka specifikt efter randomiserade studier genom att markera ”Randomized Controlled Trial”.
• Källa (Source). Här kan man söka efter artiklar som publicerats i en bestämd vetenskaplig tidskrift genom att ange tidskriftens namn, t ex Lancet.
• Identitetsnummer (DOI, Digital Object Identifier). Alla Cochrane-översikter har ett eget identifikationsnummer, som är sökbart.

Man kan kombinera sökord med AND, OR eller NOT genom att välja från rullgardinsmenyn till vänster i sökfältet.

Man kan dessutom avgränsa sökningen genom att klicka på en bestämd databas under ”Restrict Search by Product”. Man kan under ”Restrict Search by Record Status” välja att söka på nya eller uppdaterade artiklar sedan senaste utgåvan av biblioteket och under ”Data Range” är det möjligt att avgränsa tidsperioden genom att ange årtal.

Klicka på ”Search” och resultatet av sökningen visas. För att se den önskade översiktsartikeln, klicka på ”Record” under titeln. Till vänster på sidan visas huvudöverskrifterna, genom att klicka på dessa kan man navigera runt i hela dokumentet. Om man önskar att skriva ut översikten, klicka på ”PDF” som står över huvudöverskrifterna i vänstra delen av skärmbilden och skriv därefter ut dokumentet.

Trunkering

Om man önskar söka på flera variationer av samma ordstam så kan man ”trunkera” genom att skriva ”*”efter ordstammen. Till exempel kommer ordet ”Hypertensi*” att inkludera sökningen av både ”hypertensive” och ”hypertension”. Man kan också söka på fraser t ex ”liver carcin*”, och då kommer sökningen att ta med ”liver carinoma” och ”liver-carcinomectomy”. Slutligen kan man skriva en stjärna mitt i sökordet t ex ”bio*ty” och då omfattar sökningen ”bioplasty”, bioavalability” och ”biopsy”. Bindestreck i ord (t ex ”evidence-based”) uppfattas som ett mellanrum. Om man söker på t ex ”evidence”, så sker sökningen på både ”evidence based” och ”evidence-based”. Det är inte nödvändigt att skriva ”evidence*”.

 
Utvidgad sökning med flera ord

Man kan använda flera sökord samtidigt. Sökorden kan bindas samman med ”AND”, ”OR”, ”NOT”, ”NEXT”, och ”NEAR”.

”AND”, ”OR” och ”NOT” kan väljas i rullgardinsmenyernan eller skrivas direkt i fälten. ”NEXT” och ”NEAR” ska skrivas direkt i fälten.

AND

Genom att söka efter flera ord som binds samman med ”AND” hittar man dokument som innehåller båda orden. Söker man t ex efter aspirin AND ulcer AND stomach visas de dokument som innehåller alla tre orden.

Eftersom en sådan sökning är mycket omfattande så finns det en genvägsfunktion. Man behöver således inte skriva ”AND”, man kan nöja sig med ett mellanrum. Det vill säga, aspirin ulcer stomach ger samma sökresultat som att söka på aspirin AND ulcer AND stomach.

Observera att om man söker ”aspirin AND ulcer AND stomach” med sökord avgränsade med citationstecken så söker man efter dokument där de tre orden kommer efter varandra i den ordningsföljd de är skrivna.

OR eller komma

Genom att söka efter flera ord sammanbunda med ”OR” får man fram dokument som innehåller ett av de sökta orden. Söker man t ex efter aspirin OR paracetamol så visas de dokument som innehåller antingen aspirin eller paracetamol.

Eftersom detta sätt att söka på är vanligt förekommande så finns det en genvägsfunktion. Man behöver således inte skriva ”OR”, man kan då nöja sig med komma. Det vill säga, att aspirin,paracetamol söktekniskt motsvarar aspirin OR paracetamol.

NOT

Genom att söka efter flera ord sammanbundna med ”NOT” så får man fram de dokument som innehåller det första av de sökta orden utan att innehålla det sista. Till exempel genom att skriva ulcer NOT stomach hittas de dokument som innehåller ulcer utan att samtidigt innehålla ordet stomach.

NEXT

Genom att söka efter flera ord sammanbundna med ”NEXT” hittar man de dokument där de sökta orden står vid sidan av varandra. Söker man t ex caregiver NEXT support så finner man de dokument där caregiver står tillsammans med support.

Söktekniskt svarar detta mot att söka på ”caregiver support” (alltså en fras avgränsad med citationstecken.

NEAR och NEAR/4

Genom att söka efter flera ord sammanbundna med ”NEAR” får man fram dokument där sökorden står i närheten av varandra. Söker man t ex efter caregiver NEAR support finner man de dokument där caregiver och support förekommer inom sex ord från varandra. Man kan reglera hur många ord som ska vara mellan de sökta orden. Om man t ex önskar hitta dokument där caregiver och support står endast fyra ord från varandra så skriver man caregiver NEAR/4 support.
Parenteser

Om man använder sig av komplexa kombinationer ”AND”, ”OR”, ”NOT”, ”NEXT” och ”NEAR” och skriver dessa direkt i sökfälten är det lättare att hålla ordning på sin sökning genom att använda parenteser. Om man t ex vill söka efter aspirin OR ulcer AND stomach kan man skriva (aspirin or ulcer) and stomach.

Stoppord

Vissa ord är så kallade stoppord, dvs ord som man inte kan söka på. Det rör sig om de fem söktermerna: and, or, not, next, eller near.

Vid sökningar där next och near-funktionen används, ignoreras stopporden. Det betyder t ex att när man söker efter två ord som står vid sidan av varandra kommer sökningen att registrera de dokument där sökorden är åtskilda av ett eller flera stoppord.

Uppdelade sökningar

Vid komplexa sökningar kan det vara till stor hjälp att dela upp sökningen i mindre delar. Varje enskild sökning sparas genom att klicka ”Save search” och benämns med ett nummer, t ex #1, #2, och #3. Den enskilda delsökningen kan sedan kombineras genom att skriva #1 AND #2 AND #3.

Sparade sökningar

Man kan spara sina sökstrategier (dvs en särskild kombination av sökord eller kommandon) under ”Search History”. Sökstrategin kan sedan användas igen nästa gång Cochrane-biblioteket utkommer för att se om det kommit nya relevanta artiklar.

Ämnesord

En del artiklar i databaserna är indexerade, dvs det finns ett särskilt standardiserat ämnesord knutet till artikeln. Genom att söka på dessa ämnesord så finner man ofta flera artiklar.

Ämnesorden kan man hitta genom att klicka på MeSH Search (medical subject headings). Användningen av ämnesordssökning ligger utanför ramen för denna korta vägledning, men det finns en beskrivning i Cochrane-bibliotekets hjälpfunktion under ”MeSH Search”.

 
Ytterligare beskrivning av olika sökfunktioner

En mer utförlig beskrivning av sökfunktionerna finns i Cochrane-bibliotekets hjälpsidor ”Introductory User Guide” som finns i vänstra sidan av öppningsbilden under ”Help! New Users Start Here”. Här finns också en demo.

Universitets- och sjukhusbiblioteken arrangerar också kurser i informationssökning av Cochrane-databaserna.