aktuellt
Ledsen tonårsflicka håller i en nalle

SBU medverkar som utställare vid konferens Psykisk (O)hälsa Samhällets Barn & Unga

Det är en konferens som helt och fullt fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa.

18 januari
Händer över ett par pärmar

Huvudregistrator till SBU

Vi söker en huvudregistrator som vill vara med att utveckla SBU:s registratur till ett mer digitalt arbetssätt samt arbeta med registrering av allmänna handlingar och arkivredovisningen i myndighetens diarium, W3D3.

17 januari
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

Upplysningstjänstens svar om hyperbar syrgasbehandling

Hyperbar syrgasbehandling, HBO, antas öka syresättningen och stimulera nybildning av blodkärl, och används därför för att underlätta en rad olika läkningsprocesser.

aktuellt
Läkemedelsriksadagen 2017

Välkommen till Läkemedelsriksdagen 21 mars 2017

20 december

Om hantering av hot och våld inom psykiatrin

Det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Här finns kunskapsluckor inom vården av såväl vuxna som unga patienter. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i fem kommentarer till den rapport som ligger till grund för brittiska riktlinjer på området.

19 december
Bild på rapportens omslag

Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor

Osäkert om screening för våld hjälper utsatta kvinnor. Med hjälp av screening inom hälso- och sjukvården går det att identifiera fler kvinnor som utsätts för partnervåld. Däremot är det osäkert om en sådan screening leder till att våldsutsatta kvinnor faktiskt får stöd eller bättre hälsa.

19 december
Två personer varav den ena skriver på ett papper

Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för kvinnor som utsatts för partnervåld

Svagt stöd för att särskilda stödinsatser kan minska risken för partnervåld. Stödinsatser (advocacy) och ibland KBT (kognitiv beteendeterapi), används för att hjälpa utsatta kvinnor, men effekterna är små. Nu behövs bättre studier, helst svenska sådana, konstaterar SBU.

16 december
Titthålsoperation för gallsten
Rapport

Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation

Om fler av de patienter med akut gallblåseinflammation som bedöms behöva kirurgi opereras vid det akuta vårdtillfället och inte vid ett senare vårdtillfälle kan man frigöra resurser. Och titthålsoperation medför lägre risk för komplikationer än öppen operation vid akut gallblåseinflammation. Däremot är det inte klart om alla som haft gallstensanfall eller en akut gallblåseinflammation verkligen behöver opereras.

14 december
Ensam pojke på en skolbänk
Rapport

Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och Fetala alkohol­spektrumstörningar (FASD) – tillstånd och insatser

Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, kan drabba barn vars mammor konsumerat alkohol under graviditeten. SBU har granskat vad tillstånden innebär och huruvida det finns en specifik typ av stöd som bör erbjudas vid FASD.

9 december
4 december
SBU om våld - sammanställd kunskap om våld
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera